Welkom op het grootste winkelpark van Zuid-Limburg!
Artikel 1 – Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Retail Estates nv, ondernemingsnummer BE0434.797.847, gevestigd in Ternat. De wedstrijd is toegankelijk via de website www.t-forum.be/winkelenwin

Artikel 2 – Periode

De wedstrijd vindt plaats van 29 september 2020 t.e.m. 28 december 2020. 
Krasloten kunnen in de winkels verkregen worden t.e.m. 21 december 2020 (of zolang de voorraad strekt). Deelnames kunnen via de website ingezonden worden t.e.m. 28 december 2020.
De wedstrijd is onderverdeeld in 6 periodes van telkens 2 weken. Gedurende elke periode van 2 weken, met uitzondering van de laatste periode, dewelke 3 weken bedraagt, worden 8 winnaars geselecteerd. De actie is dus verdeeld in de volgende subperiodes:
 • 29/09 t.e.m. 12/10: 8 winnaars
 • 13/10 t.e.m. 26/10: 8 winnaars
 • 27/10 t.e.m. 9/11: 8 winnaars
 • 10/11 t.e.m. 23/11: 8 winnaars
 • 24/11 t.e.m. 7/12: 8 winnaars
 • 8/12 t.e.m. 28/12 : 10 winnaars (krasloten worden uitgedeeld t.e.m. 21/12, deelnemen kan t.e.m. 28/12)

Artikel 3 – Spelregels
 • Bij besteding van minstens 15 euro in een van de deelnemende winkels van T-Forum (ZEB, Pop-up, Bon’Ap, Chaussea, Big Bazar, Vossen Fashion, Maxi Zoo, Lidl, Bristol, Dreamland, De Matrassenkoning, Action, Bel&Bo, e5 mode, Auva, JBC, Torfs, Pro-Duo, Kruidvat, Vanden Borre, Leen Bakker, Hubo en AD Delhaize), ontvangt de klant een kraslot. Per kassaticket kan maximum één kraslot verkregen worden. Het kraslot kan enkel meteen bij het uitreiken van het kassaticket verkregen worden. Na het verlaten van de kassa kan men geen aanspraak meer maken op een kraslot met het kassaticket.
 • De klant krast het krasgedeelte weg op het kraslot en vindt een unieke code.
 • De klant geeft de unieke code samen met zijn of haar persoonlijke gegevens in op www.t-forum.be/winkelenwin en beantwoordt de schiftingsvraag. Dit doet hij of zij voor het verstrijken van de einddatum van deelname op 28 december 2020 om 23u59.
 • De deelnemer leest aandachtig het actiereglement en aanvaardt door en vanaf zijn of haar deelname stilzwijgend alle bepalingen van dit reglement.
 • Elke 2 weken, met uitzondering van de laatste periode, dewelke 3 weken bedraagt (zie artikel 2), worden 8 winnaars uitgeroepen. Deze zullen persoonlijk gecontacteerd worden via een e-mailbericht en de naam van deze personen wordt ook vermeld als winnaars in een Facebookpost op de pagina van T-Forum. Indien de winnaars zich binnen 7 dagen niet bekendmaken, zullen de personen die het negende, tiende, etc. beste antwoord op de schiftingsvraag gaven, aangeduid worden als nieuwe winnaars. 
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen per kraslot. 
 • Elke deelnemer kan slechts eenmaal winnen gedurende de volledige actieperiode. Indien een persoon al een waardebon heeft gewonnen, kan deze in de opeenvolgende weken niet meer worden aangeduid als winnaar.
 • Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een woonplaats in België. 
 • De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.  
 • Medewerkers van Retail Estates nv zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op de prijs. 
 • Retail Estates nv handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen. 
 • Retail Estates nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.  
 • Retail Estates nv en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van de uitgereikte prijzen. 

Artikel 4 – Winnaar en prijs

Er zullen in totaal 50 wedstrijdwinnaars geselecteerd worden, 8 winnaars gedurende de eerste 10 weken van de actie en 10 winnaars gedurende de laatste 3 weken. Deze winnaars winnen elk een waardebon van € 50,00 in een van de deelnemende winkels van T-Forum (ZEB, Pop-up, Bon’Ap, Chaussea, Big Bazar, Vossen Fashion, Maxi Zoo, Bristol, Dreamland, De Matrassenkoning, Action, Bel&Bo, e5 mode, Auva, JBC, Torfs, Pro-Duo, Kruidvat, Vanden Borre, Leen Bakker, Hubo en AD Delhaize). Van Lidl wordt er geen waardebon uitgereikt maar een pakket met winkelwaren t.w.v. €50,00.

De prijswinnaars worden gekozen op basis van het beste antwoord op de schiftingsvraag. Hierin moet elke deelnemer aangeven hoeveel inzendingen hij verwacht dat zullen deelnemen aan de actie in de desbetreffende periode van 2 of 3 weken (aantal inzendingen, niet het aantal unieke personen). Het antwoord op deze vraag wordt altijd geëvalueerd ten opzichte van het totale aantal inzendingen in de periode waarin de deelnemer zijn antwoord heeft ingezonden. De acht personen die het totale aantal deelnames in de desbetreffende sub-periode van de actie het dichtst benaderen, worden als winnaar van een van de waardebonnen uitgeroepen. Bij een ex aequo wordt degene die zijn of haar antwoord het vroegst heeft ingezonden geselecteerd als winnaar. De waardebonnen worden willekeurig verdeeld over de winnaars. Men kan niet kiezen van welke winkel men een waardebon wenst te ontvangen. De waardebon moet besteed worden in de desbetreffende winkel van T-forum uiterlijk op 15/01/2021.

Tijdens de wedstrijdperiode zullen elke 2 weken, met uitzondering van de laatste periode, dewelke 3 weken bedraagt, 8 winnaars gekozen worden uit de inzendingen die tijdens de 14 voorafgaande dagen zijn binnengekomen. De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden via een e-mailbericht en de naam van deze personen wordt ook vermeld als winnaars in een Facebookpost op de pagina van T-Forum. In het e-mailbericht wordt ook gecommuniceerd hoe de winnaar zijn of haar prijs in ontvangst kan nemen.
Indien de winnaars zich binnen 7 dagen niet bekendmaken, zullen de personen die het negende, tiende, etc. beste antwoord op de schiftingsvraag gaven, aangeduid worden als nieuwe winnaars. 

Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen. 

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval en op geen enkele wijze afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.

Retail Estates kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. 

Artikel 5 - Uitsluiting

Retail Estates nv kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in het geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die voldoet aan het criterium van Retail Estates nv. 

Artikel 6 – Informatie over de prijs

Er worden in totaal 56 waardebonnen uitgedeeld ter waarde van € 50 om te besteden in een van de winkels van T-Forum. Elke waardebon is afkomstig uit één van de winkels van T-Forum en kan ook enkel in die desbetreffende winkel besteed worden.

De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin. 

De winnaar gaat akkoord dat bij uitreiking van de prijs foto’s en video’s mogen genomen worden door de organisatie. Achteraf mogen deze foto’s en video’s gebruikt worden op www.t-forum.be en de Facebookpagina van T-Forum. 

Artikel 7 – Overmacht

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de wil van Retail Estates nv de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Retail Estates nv ontlast van iedere verbintenis.

Artikel 8 – Wijziging van de wedstrijd

Retail Estates nv behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten, te verleggen of in te trekken indien, naar mening van Retail Estates nv, de omstandigheden dit vereisen. Retail Estates nv kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Retail Estates nv. 

Artikel 9 – Persoonsgegevens

De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Retail Estates.

De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Retail Estates nv en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. 

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor controle van deelnames en selectie en contact van de winnaars. De gegevens worden niet voor marketingdoeleinden gebruikt, tenzij de deelnemer hiervoor expliciet zijn of haar toestemming geeft bij deelname.

Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Retail Estates nv om hun namen en beelden te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van winnaars. 

Artikel 10 – Eventuele klachten

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator. 

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van Retail Estates. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. 
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

Artikel 11 – Algemeen

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 
De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Retail Estates nv om melding te maken van hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.